Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości

Szydlowiec Powrót do Szydłowiec

O firmie

Głównym założeniem Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości jest wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości. W związku z czym KSWP, jako firma działająca na rzecz wspierania ludzii organizacji w rozwoju ich kompetencji, potencjału oraz możliwości, swoją pomocą obejmuje zarówno sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osoby bezrobotne oraz pracujące. KSWP świadczy usługi szkoleniowe, finansowe, informacyjne oraz doradcze.
Kontakt:
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Biuro KSWP Szydłowiec ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec
Tel/ Fax + 48 48 617 13 49
http://www.kswp.org.pl

Produkty

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego KSWP udziela pożyczek w ramach następujących funduszy pożyczkowych:
  1. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy „Wsparcie na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów rynku pracy”
Pożyczki od kwoty 10 000,00 zł do 150 000,00 zł, na okres nieprzekraczający 60 miesięcy. Oprocentowanie wynosi od 2,83 % i jest uzależnione od oceny wniosku pożyczkowego i okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, blokady środków na rachunku bankowym. Przedsiębiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów.
Minimalny wkład własny - 20% wartości inwestycji finansowanej z pożyczki.
Przeznaczenie pożyczki: Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na:
a) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych,
b) zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
c) zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych,
d) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.
​ 2.Gotówka na start GNS - projekt realizowany w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Pożyczki do kwoty 50 000,00 zł dla osób, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. Zasięgiem terytorialnym Projektu jest województwo mazowieckie.
Oprocentowanie: 0,5% w skali roku
KSWP udziela pożyczkina okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Okres karencji jest wliczony do okresu spłaty pożyczki
Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy.
W szczególności pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w tym m.in. na
  • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.
  • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.
  • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wartości pożyczki z (wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników).
Zabezpieczenie pożyczki
Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli, poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.
Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

Zajmujemy sie również usługami doradczymi m.in.:
  • Przygotowanie wniosku inwestycyjnego odofinansowanie projektu w ramach RPO, PROW, POPW
  • Przygotowanie wniosku do ZUS dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej